Het miskende kind in onszelf “Invloeden van de kindertijd op het later leven” van Gaby Stroecken

Het miskende kind in onszelf is een eerlijk boek met een duidelijk uitgangspunt: de afwijzing van elke vorm van onderdrukkende opvoeding, én een principiële opstelling achter de affectieve belangen dan het (ongeboren) kind. Het is een controversieel boek omdat het de wortels van ons opvoedingssysteem onverhuld blootlegt. Te bestellen bij www.phoenixopleidingen.nl voor € 42,00.

Systemische Organisatieopstellingen “Conflicten oplossen in en op het werk” van Marlies Holitzka en Elisabeth Remmert

Dit boek is geschreven voor iedereen die inzicht wil krijgen in de conflicten op zijn werk en daar iets aan wil doen. Ook geschikt voor managers, therapeuten en hulpverleners. De auteurs beschrijven veel voorkomende conflict situaties uit het bedrijfsleven, en bieden mogelijkheden om die door middel van opstellingen op te lossen.

Het succes van organisatieopstellingen “De methode van Bert Hellinger in praktijk gebracht” van Gunthard Weber over het werk van Bert Hellinger

Na de succesvolle ontwikkeling van systeemopstellingen voor familiebanden worden de principes die hieraan ten grondslag liggen inmiddels ook binnen organisaties gebruikt. Een organisatie is, net als een familie, een complex fenomeen. Het veranderen van een element kan grote invloed hebben op het totale systeem. Anderzijds is het vaak moeilijk vaste patronen in een organisatie te doorbreken en een nieuwe koers te varen. Een individu of een gehele afdeling kan zonder het te beseffen ‘verstrikt’ raken in de patronen van het organisatiesysteem. Dit ‘verstrikt raken’ heeft diverse gevolgen voor zowel het individu als de organisatie, bijvoorbeeld lichamelijke klachten, maar ook wel conflicten en een gebrek aan productiviteit en creativiteit binnen de organisatie.
Via een organisatieopstelling leer je hoe je kunt omgaan met belemmerende patronen binnen de organisatie. Tevens krijg je inzicht met betrekking tot de plek die je zelf inneemt binnen de organisatie en vanuit welke positie je optimaal kunt functioneren.
Voor alles zou het systemische opstellingswerk kunnen bijdragen aan een menselijker benadering in de bedrijfswereld, zodat medewerkers zich als personen én om hun bijdragen vaker erkend en gewaardeerd voelen. Dan zullen betrekkingen en structuren helderder worden en zullen allen die daarvan deel uitmaken zich vaker vrij van verstrikkingen en beperkende, belastende patronen geheel aan hun taken kunnen wijden.
Dit boek bevat de bewerkte bijdragen van een congres over de ontwikkelingen van organisatieopstellingen – en hier al kan men aan de bonte schakering zien tot hoeveel verschillende gebieden dit werk zich begint uit te strekken. Twee interviews met Bert Hellinger over het opstellen van organisaties ronden het boek af. [bol_product_links

Het verbindende veld van Jan Jacob Stam

Dit boekje is zeer helder geschreven. Praktische voorbeelden en beknopte uitleg maken het makkelijk leesbaar en uitermate geschikt om zelf te gebruiken. Een aanrader voor wie meer kennis wil hebben van wat er kan spelen in organisaties en hoe hier mee om te gaan; lees de balans te herstellen.

De wetten van de stam “De oerwetten van het syteem en de coinsequenties voor individu, groep en organisatie” van Piet Weisfelt en Agniet van Andel Deel 1

Het boek De wetten van de stam is het eerste in een serie van drie nieuwe boeken van Piet Weisfelt. Alle drie de boeken hebben betrekking op de ontwikkeling van gezondheid in systemen. In het eerste boek staat Piet Weisfelt stil bij de evolutie van systemen om meer te kunnen begrijpen van de krachten die vrijkomen in de ontmoeting tussen individu en systeem. De serie is geschreven voor opleiders, trainers, coaches, adviseurs en leidinggevenden die zich bezighouden met het optimaliseren van het functioneren van groepen en organisaties. Deel twee is getiteld De geheimen van de groep en deel drie De bestemming van het systeem.

De geheimen van de groep “Het process van het system en de consequenties voor individu, groep en organisatie” van Piet Weisfelt en Agniet van Andel deel 2

In dit boek wordt beschreven hoe in systemen (groepen en organisaties) een groepsdynamisch proces tot ontwikkeling komt dat bepalend is voor het rendement van het systeem. Dit proces wijkt in hoge mate af van wat in de klassieke groepsdynamica wordt bechreven. Elementen als hechting aan het systeem, de ontwikkeling van het leiderschap, de emotionele ontwikkeling van het syteem en de ontwikkeling van ziekte en gezondheid van het systeem worden duidelijk beschreven.

Daarnaast wordt uitgebreid aandacht gegeven aan strategieën en interventies die noodzakelijk zijn om dit proces in goede banen te leiden. In dit boek wordt op een diepgaande manier beschreven hoe het ontwikkelingsproces van een systeem kan worden begeleid. Beschreven wordt hoe met de juiste aansturing van dit proces wezenlijke en blijvende veranderingen in groepen en organisaties kunnen worden bewerkstelligd.

Dit is een boek voor opleiders, trainers, coaches, adviseurs en leidinggevenden die zich bezighouden met het optimaliseren van het functioneren van groepen en organisaties.

Dit boek is het tweede in een serie van drie. Alle drie de boeken hebben betrekking op de ontwikkeling van gezondheid in systemen. Het eerste boek, De wetten van de stam, beschrijft de betekenis van de oerwetten van systemen. Het derde boek, De bestemming van het systeem, beschrijft de ontwikkeling van ziekte en gezondheid binnen systemen.

De bestemming van het systeem “Gezondheid en ziekte van het systeem en de consequenties voor individu, groep en organisatie” van Piet Weisfelt en Agniet van Andel deel 3

De bestemming van het systeem is een boek over de mogelijkheden en de grenzen van het leidinggeven aan systemen en het begeleiden van systemen. Piet Weisfelt biedt een overzicht aan van de belangrijkste thema’s die bij groeps- en organisatieontwikkeling aan bod komen. Vervolgens geeft hij drie verschillende, maar op elkaar aansluitende kijkkaders om tot een goede diagnostiek van het systeem te komen. Op basis van deze diagnose kan men een plan van aanpak ontwerpen, waarvoor dit boek een heldere opzet biedt. Aan de hand van het plan van aanpak kan men interventies in het systeem uitvoeren. Dit boek is het derde van een serie van drie. Alle drie de boeken hebben betrekking op de ontwikkeling van gezondheid in systemen. Elk boek heeft daartoe een eigen invalshoek. In dezelfde serie verschenen eerder De wetten van de stam en De geheimen van de groep.

Bio-energetische oefeningen van A. Lowen

Een van de uitgangspunten van de bio-energetica is dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Wat er in de geest omgaat vindt zijn weerspiegeling in de toestand van het lichaam, en omgekeerd. Het bio-energetische lichaamswerk bestaat uit een groot aantal, zeer gerichte en doeltreffende oefeningen. Deze zijn ontworpen om iemand bewuster te maken van zijn lichamelijke spanningen, en deze te verminderen. Alexander en Leslie Lowen hebben ze in de loop van vele jaren therapeutisch werken met hun cliënten ontwikkeld.

Mensen die deze oefeningen geregeld uitvoeren spreken van een positief effect op hun energieniveau, hun stemming en hun welzijn.

Beide auteurs voeren ze nog steeds regelmatig uit om hun eigen welzijn te handhaven en te bevorderen. Zij benadrukken dat deze oefeningen geen vervanging voor therapie zijn. Maar of u nu wel of niet in therapie bent, de regelmatige uitvoering van bio-energetische oefeningen zal u helpen om uw energieniveau en uw vermogen om van het leven te genieten te vergroten.

Je lichaam als spiegel ”Bio-energetica en karakteranalyse” van A. Rank

In Je lichaam als spiegel geven Ansgar en Dietlinde Rank een compleet overzicht van wat zij noemen ‘de karakterologie van de bio-energetica’. Op een heldere, ook voor leken begrijpelijke manier worden de karakterstructuren en de typerende lichaamshoudingen en gelaatsuitdrukkingen beschreven, verduidelijkt door schetsen.

‘Helaas is het zo dat veel mensen geen levendigheid belichamen, maar hun gevoel achter schone schijn en het masker van een imago verborgen houden. De uiterlijke verschijning laat soms maar weinig zien van de levenskrachten die op de achtergrond werkzaam zijn. Dit boek richt zich tot iedereen die het leven in zich wil laten doorbreken, wat alleen mogelijk is wanneer je ook bereid bent blokkades op te ruimen. Twee vragen staan in het boek centraal: Waar ben ik gebonden? Waar is bij mij een steekje los? Als u zich door het antwoord ‘Overal waar ik me vastzet’ laat inspireren, dan zult u er plezier in vinden om achter bindingen ongebondenheid, achter blokkades dynamiek, achter opstoppingen krachtige gevoelens, achter verkramping vrijheidsstreven en achter remmingen ongeremde levenskracht te ontdekken.’

De Parel van A.H.S. Stemerding 

De stappen die in dit boek worden gezet gaan door de beelden van de uiterlijke wereld, het innerlijk beleven van de energie in onszelf, tot in de diepe aanvaarding van ons eigen goddelijk wezen.

Als je weet dat er meer is ”Gids voor innerlijke ontwikkeling” van Stemerding

Spirituele groei is geen lieflijk kabbelend beekje maar een machtige rivier die zijn weg zoekt door de beddingen van je bestaan. Inzicht in dit gebeuren kan je helpen bij het zoeken naar de goede houding: de houding waarbij alles kan doorstromen en jijzelf niet in een angstige kramp terechtkomt, waarbij je gaat ervaren dat liet draait om een overgave aan het hoogste in jezelf’.

Als je weet dat er meer is beschrijft een ontdekkingstocht. Het gaat over liet zoeken naar je eigen wezen, het ontdekken van je bestemming, het realiseren van dat waarvoor je hier op aarde bent gekomen. Het inzicht datje op de juiste weg bent rijpt tijdens liet op weg zijn. Er zijn weliswaar boeken die de wijsheid kunnen meedelen, maar alleen je eigen ontwikkeling bepaalt of je er mee in contact kunt komen en of je wijsheid kunt toelaten in je eigen leven.

Groei en evenwicht ”Therapie van geest en lichaam” van Stemerding 

Ad Stemerding gaat er in Groeien evenwicht van uit dat therapie een groeiproces is, waarbij directe lichaamsbeweging de basis kan vormen voor verandering. Een klacht of probleem ontstaat als iemand het evenwicht in zijn bestaan niet meer kan handhaven. Om de balans weer te herstellen moeten beperkingen en blokkades worden opgeruimd. Therapie betekent dan ook: een proces van vrijmaking. Vanuit een overzicht van probleemsoorten in de psychotherapeutische praktijk behandelt de auteur de belangrijkste vormen van evenwicht. Hij licht toe op welke wijze een verstoring van dat evenwicht doorwerkt in het lichaam. In dit kader behandelt hij basiszekerheid, vertrouwen, emotionaliteit, sensitiviteit, zelfbepaling en identiteit. Bij de begeleiding van het therapieproces gaat het om veranderingen in de energiebalans van het lichaam. Methoden en technieken kunnen hierbij behulpzaam zijn. Aan de orde komen: technieken voor ontspanning, energiedoorstroming, emotionele expressie, oefeningen voor gevoelscontact, assertiviteit en concentratie, waarbij gewerkt wordt met houding, beweging, aanraking, ademhaling, geluid en mentale beeldvorming.

Groeien evenwicht kan gezien worden als het basisboek lichaamsgerichte therapie.

Quantum energy ”Het geheim van buitengewone veranderingen en genezingen” van Siranus Sven Von Staden 

We leven in een prachtige tijd. Was het tot enige jaren geleden aan maar weinig mensen voorbehouden helingen te doen voor zichzelf of anderen, nu kan iedereen dat. Methodes als Matrix Energetics, Quantumhealing en Reconnective Healing zijn erg succesvol en worden steeds populairder. Quantum Energy gaat nog een stap verder. Er wordt op quantumniveau gewerkt en de nieuwe wetenschappen verklaren precies hoe de genezingsresultaten mogelijk zijn.

De methode is gemakkelijk te leren. Voor de vier levensgebieden gezondheid, relaties, succes en spiritualiteit worden 55 praktische oefeningen gegeven. Fysieke en psychische pijnen, ziektes en angsten zullen verdwijnen; een gelukkig, gezond en succesvol leven zal het gevolg zijn. Anders dan bij andere nieuwe geneesmethoden wordt bij Quantum Energy het verstand als helper ingezet. Dit maakt blijvende en duurzame resultaten mogelijk.

Siranus Sven von Staden is grondlegger van de transformatie- en healingsmethode Quantum Energy. Hij is adviseur en coach en begeleidt mensen en bedrijven op hun weg naar hun volledige potentieel.

Quantumgenezing ”De verborgen intelligentie van het lichaam: een verkenning van het grensgebied tussen lichaam en geest” van Deepak Chopra 

Een Chopra-klassieker, nu 20 jaar in Nederlandse vertaling
Wat gebeurt er met je lichaam als je ziek wordt? Welke mechanismen spelen een rol bij genezing? Kan er in het genezingsproces onderscheid gemaakt worden tussen lichaam en geest?
Chopra neemt ons mee naar het grensgebied tussen lichaam en geest, het gebied waar genezing plaatsvindt. Hij legt fascinerende verbanden tussen wetenschappelijke inzichten en oude Indiase geneeskunst, en laat zien dat genezen en helen ten diepste mentaal zijn.

De helende reis ”The journey een gids om jezelf te genezen en te bevrijden” van Brandon Bays 

Brandon Bays heeft samengewerkt met grote meesters als Deepak Chopra en Wayne Dyer. In 1992 werd ze ernstig ziek en de diagnose stimuleerde haar om diep in haar ziel te duiken en haar leven nauwgezet onder de loep te nemen. Zeven weken later was ze genezen: zonder medicijnen, zonder operatie. Maar het verhaal van Brandon houdt daar niet op. In de jaren na haar genezing zocht ze een methode waarin haar ervaring zodanig verwerkt was, dat daarmee ook andere mensen een helende reis kunnen maken. Sindsdien heeft ze duizenden mensen kunnen helpen zichzelf te bevrijden van levenslange klachten en emotionele blokkades. In dit boek geeft ze alle informatie die nodig is voor een helende reis.

Core light healingHealing en creatie vanuit je innerlijke kracht” van Barbara Brennan 

Healing en creatie vanuit je innerlijke kracht
Core light healing is het vervolg op de bestsellers Licht op de Aura en Bronnen van Licht. Brennan is een van de meest invloedrijke healers van de 21ste eeuw. In haar nieuwste boek zet ze haar werk voort met grensverleggende en nieuwe informatie. Het boek bevat naast hoe gebruik te maken van chakrahealing, een verslag van Barbara Brennans persoonlijke ervaringen, de volgende onderwerpen:
● De manier waarop wij blokkades in ons leven / lichaam / relatie creëren, hoe blokkades eruitzien, op elkaar reageren, en uiteindelijk storingen veroorzaken
● Het proces waarmee we onze blokkades kunnen opschonen en ons creatieve vermogen kunnen versterken
● Hoe we hogere zintuiglijke waarneming kunnen ontwikkelen en gebruiken
Barbara Ann Brennan is al ruim 35 jaar onderzoeker van het menselijk energieveld. Haar bestsellerboeken, Licht op de aura en Bronnen van Licht, worden als klassiekers beschouwd op het gebied van energetisch werk en aanvullende geneeskunde. Haar werk heeft zich ontwikkeld tot de Brennan Healing Science, een holistische healing-methode gebaseerd op het Human Energy Consciousness System en zijn relatie met gezondheid en ziekte.
– Van Licht op de aura zijn meer dan 125.000 exemplaren verkocht
– Auteur wordt gezien als absolute autoriteit op het gebied van chakrahealing
– Waardevolle opvolger van twee absolute steadysellers
– (Online) trainingen te volgen bij de auteur voor lezers die zich willen verdiepen

Bronnen van licht van Barbara Brennan 

Barbara Brennan vestigde met haar eerste boek, Licht op de aura, internationaal haar naam als healer en leraar. In dit tweede boek gaat ze dieper in op haar grensverleggend onderzoek naar de aura, het menselijk energieveld dat ons laat weten of we gezond of ziek zijn. Puttend uit haar rijke praktijkervaring en steunend op nieuw onderzoek laat zij in Bronnen van licht zien hoe zowel patiënten als healers kunnen werken met onze meest fundamentele helende kracht: het licht dat wij uitstralen uit ons diepste zelf. Dit unieke boek legt in woord en beeld uit wat healers waarnemen — en niet alleen met hun ogen en oren — en wat ieder van ons in elke fase van het healingproces kan doen. Bronnen van licht beslaat een breed terrein van onderzoek; in zeven delen wordt een nieuw paradigma voor healing gepresenteerd, waarbij ziekte wordt gezien als een blokkade van de creatieve energie. In het boek ontdek je onder andere:
– hoe ieder van ons de bronnen kan aanboren om onszelf en anderen te genezen;
– een volledige leidraad voor de pati?nt om met een healer samen te werken;
– hoe de technieken en doelstellingen van een healer verschillen van die van een huisarts of therapeut, en hoe artsen en specialisten het beste kunnen samenwerken met healers;
– de zeven stadia van healing: een stap-voor-stapmethode voor het opstellen van je persoonlijke healingplan;
– opmerkelijke nieuwe inzichten over healing en energie-uitwisseling in relaties.

Licht op de aura ”Healing via het menselijke energieveld” van Barbara Ann Brennan 

Ons fysieke lichaam bestaat binnen een groter ‘lichaam’, een menselijk energieveld of aura, het voertuig waarmee we onze ervaringen creëren – ook gezondheid en ziekte. In dit energielichaam vinden onze krachtigste en diepste confrontaties plaats, waardoor het zowel de bron als de genezer is van alle lichamelijke en emotionele stoornissen.

In haar inmiddels ‘klassiek’ geworden boek Licht op de aura gaat Barbara Ann Brennan, zelf healer met al vijfentwintig jaar ervaring, in op alle aspecten van de aura en de mogelijkheden om anderen en onszelf te genezen door middel van healing.

Licht op de aura is een echt werkboek. Het biedt onder meer:
* inzicht in hoe het menselijk energieveld eruitziet en functioneert
* inzicht in de oorzaken van ziekte en in het proces van genezing
* training van het vermogen om aura’s te zien en te interpreteren
* aanwijzingen om onszelf en anderen spiritueel te genezen

Handboek chakrapsychologie ”Zelfverwerkelijking in zeven stappen” van Anodea Judith 

In ‘Handboek chakrapsychologie’ wordt het oude oosterse chakrasysteem verklaard vanuit de westerse psychologie.

In Handboek chakrapsychologie wordt het oude oosterse chakrasysteem verklaard vanuit de westerse psychologie. Anodea Judith gebruikt de structuur van het chakrasysteem als een plattegrond waarop westerse begrippen van persoonlijke ontwikkeling ingevuld kunnen worden. Zo komt ze tot ‘chakrapsychologie’. De spirituele natuur van iedere persoonlijkheid brengt ze in verband met de structurele logica van het lichaam. 

Dit boek is zeer geschikt als aanvullend studiemateriaal voor psychologen, maar zeker ook voor de leek die geïnteresseerd is in de chakra’s en in psychologie. Met schematische tekeningen, register en bibliografie, plus lijstjes van op elk behandeld chakra geënte specialistische literatuur.

De heelkamers ”Liefde voorbij het leven” van Thea Terlouw

Onze Aarde wordt al vele eeuwen overspoeld door leed. Ieder van ons is in meerdere of mindere mate wel getraumatiseerd in de loop van dit leven of in een van onze talloze vorige levens. Nu, in deze Eindtijd, is het van groot belang dat al onze trauma’s worden geheeld en opgelost. Het is daarom een hele geruststelling te weten dat we nu, na onze stoffelijke overgang, inderdaad kunnen worden geheeld. Dat gebeurt in de zogenaamde heelkamers, die er voor allerlei soorten trauma’s zijn. 
Velen in onze wereld leven met sterke overtuigingen over hel en verdoemenis en de angst voor ‘wat hierna komt’regeert. Het is echter van onnoemelijk belang dat we die angst voor de ‘dood’ kunnen loslaten en transformeren. 
Dit boek zal de lezer meenemen in persoonlijke verhalen van hen die ons voorgingen in de ‘dood’ en die hun ervaringen met ons willen delen. Ervaringen van mensen die stierven door een natuurlijke oorzaak, een zelfgekozen dood, maar ook door bijvoorbeeld euthanasie of moord. Geen gemakkelijke onderwerpen. Wat leidde hen naar die ervaringen, wat bracht hen tot zulke keuzes en hoe kon men die betekenis geven en in perspectief plaatsen? 
Het zijn vragen die bij ieder van ons leven: wat gebeurt er met ons, en wat met onze dierbaren? Wat hadden we ons voorgenomen voor ons leven, wat lag er in onze levensblauwdruk en hebben we dat gerealiseerd? Hoe werkt het als we na de overgang ons levensboek mogen lezen? 
Er zijn heel veel waardevolle lessen te leren uit dit boek, maar de grootste les is misschien wel dat hel en verdoemenis niet bestaan, net zo min als straf en veroordeling. Een belangrijke boodschap dus, juist voor ieder van ons die in deze chaotische tijd in ons fysieke lichaam op Aarde zijn.
Thea Terlouw was zich reeds als kind bewust van een wereld die anderen niet konden waarnemen. Tijdens haar leven als beeldend kunstenares begon haar speciale begaafdheid zich te ontwikkelen. Vele jaren hielp zij mensen, in nauwe samenwerking met therapeuten, artsen en psychologen, hun vorige levens te onderzoeken en de diepere oorzaken van ziektes op te sporen. Haar opvang van mensen met een bijna-dood-ervaring en het begeleiden van kinderen naast het begeleiden van stervenden, brachten haar een enorme persoonlijke ontwikkeling die zij nu met ieder van ons wil delen.